Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания

Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания.

Проектът е приет с Решение № 374 от 21.10.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 255, ал. 4 от Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

Комисията за регулиране на съобщенията при упражняване на своите правомощия съгласно чл. 255, ал. 4 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), предлага проект на Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания (Проекта).

Съдържанието на изготвения Проект е в съответствие с нормативните изисквания на чл. 138б, чл. 237б, чл. 242а и чл. 255 от Закона за електронните съобщения. В Проекта са отразени разпоредби на ЗЕС отнасящи се за предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги:

  • задължения да осигуряват безплатен достъп на крайните ползватели до единния европейски номер за спешни повиквания 112 и до националните номера за спешни повиквания;
  • изискванията за осигуряване на потребителите с увреждания на достъп до услугите за спешни повиквания равностоен на достъпа, предоставян на мнозинството крайни ползватели;
  • задълженията да предоставят информация за местоположението на викащия до номер 112 на център за приемане на спешни повиквания незабавно след установяване на връзка при спешно повикване. Това включва базирана на мрежата информация за местоположението и когато е налична - получена от телефонния апарат информация за местоположението на викащия;
  • задълженията да обработват и предоставят за своя сметка информация за местоположението на потребителите в случай на спешни повиквания и да осигуряват за своя сметка необходимите технически и програмни средства за маршрутизация и пренос на повикванията към центровете за спешни повиквания.

В предложения проект са запазени разпоредби от действащите Правила, отнасящи се до данните за местоположението предавани от фиксирани и мобилни мрежи и е създадена нова разпоредба в чл. 14, с която е регламентирано предоставянето на информация за местоположението на викащия от предприятия, които предоставят номадски гласови услуги.

Прилагането на проекта на Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания не изисква допълнителни финансови средства.

Очакваните резултати са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с последните изменения в Закона за електронните съобщения, както и гарантиране на изпълнението на задължението на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги с номера, които осигуряват възможност за осъществяване на изходящи повиквания към номера от Националния номерационен план, да предоставят информация за местоположението на крайните ползватели, осъществяващи спешни повиквания към единен европейски номер 112.

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, която предвижда, че националните регулаторни органи следва да могат да дават предписания за цялата процедура на смяна на доставчика и на пренасяне на номера, като вземат предвид националните разпоредби относно договорите и технологичните нововъведения.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 29.11.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg