С Решение № 350/30.09.2021 г. Комисия за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на решение за отмяна на задълженията за осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и осигуряване на телефонни справочни услуги, наложени като задължения за предоставяне на универсална услуга като част от услугите от обхвата на универсалната услуга.