Търсене в сайта

Описание на услугите, предоставяни от КРС

23 Заличаване в регистъра на лицата, уведомили комисията за намеренията си да предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или услуги

25 Отказ за ползване на опознавателен знак на радиолюбител

27 Прекратяване извършването на неуниверсални пощенски услуги

28 Разрешение за прехвърляне на разрешение за ползване на ограничен ресурс

45 Изменение и/или допълнение на разрешение за ползване на ограничен ресурс

47 Разрешение за отдаване под наем на радиочестотен спектър

57 Издаване на разрешение за ползване на номерационни ресурси

80 Оказване на съдействие или даване на задължителни указания при спорове между предприятия по Закона за електронните съобщения

100 Издаване на временно разрешение за ползване на радиочестотен спектър

101 Издаване на разрешително за правоспособност на радиолюбител

108 Издаване на хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) и на CEPT лицензия на радиолюбител

129 Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги

130 Разрешение за прехвърляне на част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на ограничен ресурс

136 Прехвърляне на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи

157 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, уведомили комисията за намеренията си да предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или услуги

160 Изменение и/или допълнение на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, и/или за извършване на пощенски парични преводи

161 Вписване в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги

169 Предоставяне на опознавателен знак на радиолюбител

202 Преиздаване на документ за правоспособност на радиолюбители

203 Предсрочно прекратяване на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи по искане на пощенския оператор

211 Вписване в регистъра на лицата, уведомили комисията за намеренията си да предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или услуги

2140 Издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита

2143 Прекратяване на разрешение за ползване на ограничен ресурс

2149 Издаване на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи

2880 Предоставяне на квалифициран статут на доставчик на удостоверителни услуги и на предоставяните от него удостоверителни услуги

2895 Оказване на съдействие или даване на задължителни указания при спорове по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)