КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия”, „идентификация на свързаната линия” и „тонално номеронабиране”

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия”, „идентификация на свързаната линия” и „тонално номеронабиране”.

Проектът е приет с Решение № 349 от 30.09.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 257, ал. 10  от Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) при упражняване на своите правомощия съгласно чл. 257, ал. 10 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), предлага проект на Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия”, „идентификация на свързаната линия” и „тонално номеронабиране” (Правила).

Действащите към момента Правила са приети през 2008 година и при отчитане на развитието на технологиите и разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на ЗЕС е изготвен проект на нови Правила. В проекта на Правила са отчетени измененията в ЗЕС като използваните термини са приведени в съответствие със закона. Създадена е нова разпоредба в ал. 3 на чл. 6, с която е регламентирана възможност за „идентификация на линията на викащия” да бъдат използвани и номера на услуги с безплатен достъп от обхват „800”. От действащите Правила се заличават разпоредби относими към използването на услуги от аналогови телефонни централи.

Прилагането на Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия”, „идентификация на свързаната линия” и „тонално номеронабиране” не изисква допълнителни финансови средства. Очакваните резултати са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с последните изменения в Закона за електронните съобщения, както и постигане на съответствие с текущото технологично развитие на мрежите и услугите.

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 05.11.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg