КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение

С Решение № 334 от 23.09.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение.

 В рамките на определения срок, в КРС постъпиха становища от следните лица:

Приетите предложения са отразени в проекта на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение, а за останалите са посочени мотиви за неприемането им.

Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение.

В изпълнение на задълженията на България по Директива 2014/53 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО, проектът на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение е нотифициран към Европейската комисия преди неговото окончателно приемане.