КРС удължи срока за провеждане на обществени консултации по проекти на образци на заявления и уведомление, които се подават по Наредбата за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват

Със свое Решение № 336 на КРС от 23.09.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията удължи до 27.10.2021 г. включително срока за провеждане на обществени консултации по проекти на образци на заявления и уведомление, които се подават  по Наредбата за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват:

  • проект на образец на заявление, съдържащ данните, необходими за регистрация по чл. 7 и по чл. 10 от проекта на Наредбата;
  • проект на образец на заявление, съдържащ данните, необходими за регистрация по чл. 8 от проекта на Наредбата;
  • проект на образец на уведомление, съдържащ данните, необходими за регистрация по чл. 9 и чл. 10 от проекта на Наредбата.

Заинтересованите страни могат да предоставят становищата си в срок до 27.10.2021 г. включително, на адрес: гр. София 1000, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.