Търсене в сайта

КРС удължи срока за обществено обсъждане на проект на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

       Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) удължи до 27.09.2021 г. включително срока за обществено обсъждане на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

       Мотиви за удължаване на срока за обществено обсъждане

      В Комисията за регулиране на съобщенията постъпиха писма с вх. № № 10-00-1093/17.08.2021 г., 10-00-1105/19.08.2021 г. и 10-00-1113/20.08.2021 г., подадени съответно от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, с които предприятията искат от регулатора удължаване с две седмици на срока за предоставяне на становища от заинтересованите страни в процедурата по обществено обсъждане на проекта на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, публикуван в изпълнение на Решение № 289/05.08.2021 г.

      В мотивите е изтъкнато, че проектът на подзаконов акт изисква комплексен анализ с участието на експерти с различни функции. В допълнение се посочва, че наличието на други текущи обществени обсъждания на проекти на нормативни актове по прилагането на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), е довело до натовареност на екипите, което може да е причина за недостатъчен анализ на предлаганите за обсъждане текстове.

      Съгласно чл. 36, ал. 1 и 2 от ЗЕС, при изготвяне на проекти на общи и нормативни административни актове, предвидени в ЗЕС, комисията провежда процедура за обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му на страницата си в интернет и на Портала за обществени консултации. В съобщението се посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат проекта, и срок не по-кратък от 30 дни, в който могат да представят писмени становища по него.

     На основание цитираната разпоредба, която не ограничава максималния срок за представяне на писмени становища в рамките на открито обществено обсъждане, Комисията счита, че не са налице законови пречки за удължаване на срока, определен в т. 3 от Решение № 289/05.10.2021 г. Това ще даде възможност на предприятията, а и на останалите заинтересовани лица, да предоставят изчерпателни становища по проекта въз основа на подробен анализ на предложената за обществено обсъждане нормативна уредба. В този смисъл, настоящото решение е в съответствие и с принципа за консултативност, залегнал в чл. 5 от ЗЕС, изискващ сътрудничество между Комисията за регулиране на съобщенията и доставчиците с цел намиране на подходящи регулаторни мерки за постигане на целите на ЗЕС.

      Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 27.09.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg