Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществена консултация за перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотна лента 174 – 230 MHz

С Решение № 308 на КРС от 26.08.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществена консултация за перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотна лента 174 – 230 MHz.

Мотиви

С Регулаторната политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е определила своите основни цели, механизми и подходи за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди за периода 2019 – 2021 г. Създаването на условия за увеличаване на обществените ползи от радиочестотен спектър и осигуряване на условия за координирано и хармонизирано използване на спектъра са едни от основните цели на политиката на КРС при управлението на радиочестотния спектър.

В изпълнение на своите правомощия КРС подпомага развитието на вътрешния пазар и насърчава ефективното и ефикасното използване на радиочестотния спектър, включително за предоставяне на услуги по цифрово радиоразпръскване. Въвеждането на наземното цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в България ще обогати цифровите услуги и ще създаде възможност за разпространение на по-качествено аудио съдържание до потребителите.

Предвид свободния спектър в радиочестотна лента 174-230 MHz, с оглед спазване на принципите на законоустановеност, безпристрастност, обективност, предвидимост, прозрачност, публичност, консултативност, равнопоставеност и пропорционалност, залегнали в разпоредбите на ЗЕС, КРС поставя на обществена консултация въпроси за проучване интереса на заинтересованите лица за ползване на посочената лента, технологията, време на придобиване и желан териториален обхват за наземно цифрово радиоразпръскване.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 01.10.2021 г. на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.