Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване

С Решение № 306 от 26.08.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване.

В рамките на определения срок, в КРС постъпи становище от Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО.

Приетите предложения са отразени в проекта на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване, а за останалите са посочени мотиви за неприемането им.

Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване.