Търсене в сайта

С Решение № 299/19.08.2021 г. Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга.

С Решение № 299/19.08.2021 г. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" към Министерски съвет

Мотиви за изготвяне на проекта:

Проектът на Постановление на Министерски съвет за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (Проекта на Постановление за приемане на Методика) е разработен във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 195 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), изм. и доп. ДВ. бр. 20 от 09.03.2021 г. 

В проекта на Постановление за приемане на Методика са отразени измененията в  чл. 182, ал. 2 от ЗЕС, съгласно промените, като в обхвата на универсалната услуга са включени две основни услуги, както следва:

  1. Предоставяне на услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение към обществена електронна съобщителна мрежа независимо от използваната технология; и
  2. Осигуряване на подходящ широколентов достъп до интернет в определено местоположение.

След последваща оценка е направена промяна на формулата, така че да се прилага за изчисляване на предлаганите нови цени на услугите и ценовите пакети от обхвата на универсалната услуга при отчитане на хармонизиран индекс на потребителските цени, изчислен по данни на Националния статистически институт (НСИ).

Прилагането на Методиката за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (Методиката) не изисква допълнителни финансови средства.

Очакваните резултати от прилагането на Методиката са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с последните изменения в Закона за електронните съобщения, както и постигане на неговите цели.

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, която допуска определянето на условия за ползване на радиочестотния спектър.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 30.09.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.