Търсене в сайта

С Решение № 300/19.08.2021 г. Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане на проект на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за условията, методиката и сроковете за обмен на данни между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги за просрочени задължения на крайните ползватели по чл. 249, ал. 4 от Закона за електронните съобщения.

      С Решение № 300/19.08.2021 г.  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществено обсъждане на проект на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за условията, методиката и сроковете за обмен на данни между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги за просрочени задължения на крайните ползватели по чл. 249, ал. 4 от Закона за електронните съобщения.

 Мотиви за изготвяне на проекта:

      Проектът на Указанията на КРС и КЗЛД за условията, методиката и сроковете за обмен на данни между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги за просрочени задължения на крайните ползватели по чл. 249, ал. 4 от Закона за електронните съобщения  е разработен във връзка с разпоредбите на § 353, ал. 5 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.

      Чл. 248 и чл. 249 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), регламентират защитата на данните на крайните ползватели. Съгласно § 1, т. 26 от ЗЕС, понятието „краен ползвател“, е ползвател, който не предоставя обществени електронни съобщителни мрежи или обществени електронни съобщителни услуги.

      Видно от чл. 249, ал. 3 от ЗЕС, когато при сключване на договор се предоставя и крайно устройство, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, имат право да поискат от други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, информация относно наличието на неплатени задължения на крайния ползвател към тях. Запитаните предприятия предоставят поисканата информация, когато са изпълнени следните условия:

1. общият размер на задължението на крайния ползвател надвишава 15 на сто от минималната работна заплата за страната, и

2. продължителността на забавата на крайния ползвател е поне 30 дни, и

3. запитаните предприятия не са уведомени за оспорване на задължението на крайния ползвател по съдебен ред или, ако задължението е било оспорено, вземането е установено по

 основание и размер с влязло в сила решение на съд, и

4. не е изтекла приложимата погасителна давност.

         В изпълнение на нормата на чл. 249, ал. 4 от ЗЕС, условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация по ал. 3 се определят със съвместни указания на КРС и КЗЛД.

         В тази връзка е изготвен проект на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на личните данни за условията, методиката и сроковете за обмен на данни между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги за просрочени задължения на крайните ползватели по чл. 249, ал. 4 от Закона за електронните съобщения.

        Указанията са приети на заседание на КЗЛД, проведено на 13.08.2021 г.

        Прилагането на Указанията не изисква допълнителни финансови средства.

        Очакваните резултати от прилагането на Указанията са осигуряване на защита на данните на крайните ползватели.

        Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

       Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 27.09.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg