Търсене в сайта

КРС откри процедура за провеждане на обществени консултации по проекти на образци на заявления и уведомление, които се подават по Наредбата за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват

С Решение № 301 от 19.08.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Наредбата за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват (Наредбата) и откри процедура по обществено обсъждане на проекта.

С Решение № 302 от 19.08.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за провеждане на обществени консултации по:

  • проект на образец на заявление, съдържащ данните, необходими за регистрация по чл. 7 и по чл. 10 от проекта на Наредбата;
  • проект на образец на заявление, съдържащ данните, необходими за регистрация по чл. 8 от проекта на Наредбата;
  • проект на образец на уведомление, съдържащ данните, необходими за регистрация по чл. 9 и чл. 10 от проекта на Наредбата.

Мотиви  за изготвяне на образците

С Решение № 301 от 19.08.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват (Наредба).

Проектът на Наредба обхваща процедурата за вписване в регистъра на приемно-предавателните станции и точките за безжичен достъп с малък обхват, промяна на вписаните обстоятелства и заличаване на направена регистрация. Определени са условията и редът за предоставяне на достъп до информация в регистъра, както и дължимите административни такси. 

В проекта на Наредбата е указано, че предприятията следва да подават:

  • заявление за регистрация на приемно-предавателна станция на наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги (чл. 7);
  • заявление за регистрация на дейност по поддръжка, дооборудване и/или подобряване на елементи на приемно-предавателни станции, както и тяхната подмяна или допълване (чл. 8);
  • заявление при промяна на данните, подлежащи на регистрация (чл. 10);
  • уведомление за разположена точка за безжичен достъп с малък обхват (чл. 9).

Съгласно чл. 11, ал. 1 от проекта на Наредбата посочените по-горе заявления и уведомление са по образец, приет с решение на КРС.

Заинтересованите лица могат да представят становища в срок до 27.09.2021 г. на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.