КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват акт.

Проектът е приет с Решение № 301 на КРС от 19.08.2021 г.  и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 3 и т. 5 и чл. 127, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет

Мотиви за изготвяне на проекта

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват (Наредба) е разработен във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 33, ал. 6 от Закона за електронните съобщения (изм. и доп. ДВ. бр. 20 от 09.03.2021 г.). 

В проекта на Наредбата са определени:

  • съдържанието, условията и редът за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, дейностите, извършени при условията на чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват;
  • процедурата за вписване в регистъра и заличаване на направена регистрация;
  • условията и редът за предоставяне на достъп до информация в регистъра;
  • дължимите административни такси.

Прилагането на Наредбата не изисква допълнителни финансови средства.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с последните изменения и допълнения в Закона за електронните съобщения, както и постигане на неговите цели.

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, която допуска определянето на условия за ползване на радиочестотния спектър.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 27.09.2021 г. на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.