С Решение № 297/12.08.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения

С Решение № 297/12.08.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения 

Мотиви за изготвяне на проекта:

Съгласно § 353, aл. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС, обн. ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г.), в срок до 6 месеца от влизането му в сила, подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с него.

Съгласно чл. 182, ал. 5 от ЗЕС, условията и редът за предоставяне на универсалната услуга, както и параметрите им за качество се определят в наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). С оглед на посоченото се изготви проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения.

В предложената Наредба са отразени измененията в ЗЕС. Съгласно промените в  чл. 182, ал. 2 от ЗЕС, регламентиращи обхвата на универсалната услуга, в проекта са включени две основни услуги, както следва:

  1. Предоставяне на услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение към обществена електронна съобщителна мрежа независимо от използваната технология; и
  2. Осигуряване на подходящ широколентов достъп до интернет в определено местоположение.

            Задължението за универсална услуга може да обхваща и предоставяне на услуги, различни от посочените, за които са налице действащи задължения за предоставяне на универсална услуга, при доказана необходимост от тези услуги.

Промененият обхват на универсалната услуга е отразен в представения проект, като са регламентирани:

  • условията и редът за предоставяне на услугите от обхвата на универсалната услуга, включително и на хора с увреждания;
  • изискванията и параметрите за качеството на услугите от обхвата на универсалната услуга;
  • редът за налагане на задължения във връзка с предоставянето на универсалната услуга.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 20.09.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.