КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на Проект на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. Проектът е приет с Решение № 289 на КРС от 05.08.2021 г. и е изготвен във връзка с чл. 73 от Закона за електронните съобщения.

 Мотиви за изготвяне на проекта:

 Проектът на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (Проекта) е разработен във връзка с разпоредбата на чл. 73 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗЕС, предприятие, което е подало уведомление за осъществяване на обществени електронни съобщения по чл. 66, ал. 1, спазва общи изисквания, приети с решение на комисията. По силата на чл. 73, ал. 3 от ЗЕС, решението се приема след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36 и се обнародва в „Държавен вестник“.

В изпълнение на чл. 37а, ал. 1 от ЗЕС, за откриване на настоящата процедура ще бъдат уведомени Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита на потребителите и горепосочените шест броя сдружения за защита на потребителите.

В Проекта са регламентирани следните моменти:

  • ред и условия за подаване на уведомление до КРС за предоставяне на обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
  • ред и условия за подаване на отчети и информация от предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
  • изисквания към предприятията във връзка с осигуряване на сигурност на електронните съобщителни мрежи и услуги;
  • изисквания във връзка със защита на обществения интерес, националната сигурност и за осигуряване на електронни съобщения за нуждите на отбраната и при кризи;
  • изисквания към предприятията по отношение на използваните електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  • правила за защита на интересите на крайните ползватели.

 Прилагането на проекта на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения не изискват допълнителни финансови средства.

Очакваните резултати са привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с последните изменения в Закона за електронните съобщения и с изискванията на чл. 101 от Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, въвеждащ принципа за максимална хармонизация на правата на крайните ползватели.

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 10.09.2021 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg