Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър. Проектът е приет с Решение № 279 на КРС от 29.07.2021 г. и е изготвен във връзка с чл. 122, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

 Мотиви за изготвяне на проекта:

 Съгласно чл. 122, ал. 1 от Закона за електронните съобщения условията и редът за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, както и на част от правата и съответните задължения, включени в разрешението или отдаване под наем на радиочестотен спектър, се определят с нормативен административен акт от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36, който се обнародва в "Държавен вестник".

Съгласно § 353, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

С проекта на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър, предмет на общественото обсъждане, се цели привеждане на акта в съотвествие с измененията в закона. Направени са изменения и допълнения с оглед последните изменения в Закона за електронните съобщения, както и редакционно прецизиране на текстовете от акта. Изготвен е изцяло нов проект на нормативен акт предвид на това, че промените са многобройни и важни.

Прилагането на правилата не изисква допълнителни финансови средства за неговото прилагане от КРС, която разглежда исканията за прехвърляне на разрешения или отдаване под наем на ограничен ресурс в рамките на наличните финансови и административни ресурси.

Очакваните резултати от прилагането на Правилата са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с последните изменения в Закона за електронните съобщения, както и постигане на една от основните цели на закона – насърчаване на ефективното, ефикасното и координираното използване на радиочестотния спектър.

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, която допуска определянето на условия за ползване на радиочестотния спектър. С нормативния акт не се въвеждат разпоредби на правото на Европейския съюз в националното право, а се доразвива законовата уредба.

КРС открива процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 08.09.2021г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg