Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за взаимодействие със заинтересованите предприятия при осъществяване на заявяване, международно координиране и регистриране в международни организации по електронни съобщения на позиции на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система, и за реда на заплащане на такси, определени с международен акт

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за взаимодействие със заинтересованите предприятия при осъществяване на заявяване, международно координиране и регистриране в  международни организации по електронни съобщения на позиции на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система, и за реда на заплащане на такси, определени с международен акт.

Проектът е приет с Решение № 288 на КРС от 05.08.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 3 и т. 5 и чл. 127, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Проектът на Правила за взаимодействие със заинтересованите предприятия при осъществяване на заявяване, международно координиране и регистриране в международни организации по електронни съобщения на позиции на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система, и за реда на заплащане на такси, определени с международен акт е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 3 и т. 5 и чл. 127, ал. 2  от Закона за електронните съобщения.

В проекта са определени условията и редът за взаимодействие със заинтересованите предприятия при изпълнение на правомощията на КРС, свързани с координацията и регистрацията на спътникови системи.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 10.09.2021 г. на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg