Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията.

Проектът е приет с Решение № 277 от 29.07.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и 2 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Проектът на Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията (Правила) е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

В проекта са отразени последните изменения на Закона за достъп до обществена информация, Закона за електронните съобщения, Административнопроцесуалния кодекс и Устройствения правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация.

Очакваният резултат от приемането на Правилата ще бъде законосъобразното осигуряване на достъп до обществена информация, в съответствие действащата нормативна уредба.

Прилагането на Правилата няма да изисква допълнителни финансови средства. 

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗЕС, в съответствие с разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация комисията предоставя при поискване информация, получена от предприятията, осъществяващи електронни съобщения. Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗЕС, условията и редът за достъп до информацията по ал. 1 се определят от комисията с нормативен административен акт, който се обнародва в „Държавен вестник“.

В тази връзка, КРС открива процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 07.09.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.