Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

Проектът е приет с Решение № 276 на КРС от 29.07.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 9 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Проектът на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 9 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

В проекта са включени разпоредби на Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба, които ще бъдат отменени съгласно настоящия проект, като са направени редакционни изменения и допълнения, както с оглед прецизиране на текстовете от акта, така и съгласно действащата нормативна уредба и практиката на КРС.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 07.09.2021 г. на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.