КРС удължи срока за обществено обсъждане на проект на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) удължи до 31.08.2021 г. включително срока за обществено обсъждане на проект на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план.

Мотиви за удължаване на срока за обществено обсъждане

В Комисията за регулиране на съобщенията постъпиха писма от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД и „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с които предприятията искат от регулатора удължаване на срока за предоставяне на становища от заинтересованите страни в процедурата по обществено обсъждане на проекта на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план, публикуван в изпълнение на Решение № 226/24.06.2021 г.

В мотивите е изтъкнато, че проектът на подзаконов акт обединява три действащи нормативни акта, което създава необходимост от задълбочен анализ за оценка на въздействието, тъй като преносимостта е комплексен процес и засяга не само процеси в рамките на дадено предприятие, но също така има отражение и върху взаимодействието между системите на отделните предприятия. Доставчиците са установили и необходимост от провеждане на допълнителни обсъждания, в рамките на които да се изследва в цялост ефекта от предложените промени и да се предоставят становища по проекта.

Съгласно чл. 36, ал. 1 и 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), при изготвяне на проекти на общи и нормативни административни актове, предвидени в ЗЕС, комисията провежда процедура за обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му на страницата си в интернет и на Портала за обществени консултации. В съобщението се посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат проекта, и срок не по-кратък от 30 дни, в който могат да представят писмени становища по него.

На основание цитираната разпоредба, която не ограничава максималния срок за представяне на писмени становища в рамките на открито обществено обсъждане, Комисията счита, че не са налице законови пречки за удължаване на срока, определен в т. 3 от Решение № 226/24.06.2021 г. Това ще даде възможност на доставчиците на услугата преносимост, а и на останалите заинтересовани лица, да предоставят изчерпателни становища по проекта въз основа на подробен анализ на новите моменти в предложената за обществено обсъждане нормативна уредба. В този смисъл, настоящото решение е в съответствие и с принципа за консултативност, залегнал в чл. 5 от ЗЕС, изискващ сътрудничество между КРС и доставчиците с цел намиране на подходящи регулаторни мерки за постигане на целите на ЗЕС.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 31.08.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.