КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение.

Проектът е приет с Решение № 253 на КРС от 22.07.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Проектът на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

В проекта са включени относимите разпоредби на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях, които се отменят с настоящия проект. Направени са и следните изменения и допълнения:

  • Изменени и допълнени са текстове в съответствие с изменението на ЗЕС;
  • С цел използването на радиочестотния спектър за висококапацитивни мрежи от вида „точка към точка“ се премахва изискването за минималната дължина на участък;
  • Радиочестотна лента 3600-3800 MHz се заличава от допустимите честотни разпределения за мрежи от вида "точка към точка" във връзка с определянето й за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2019/235 на Европейската комисия от 24 януари 2019 година за изменение на Решение 2008/411/ЕО във връзка с актуализиране на съответните технически условия, приложими за радиочестотната лента 3400-3800 MHz;
  • Радиочестотни ленти 57-64 GHz, 64-66 GHz, 71-76 GHz сдвоена с лента 81-86 GHz и 92-95 GHz се заличават от допустимите честотни разпределения за мрежи от вида "точка към точка" във връзка с определянето им за електронни съобщителни мрежи, които използват радиочестотен спектър след регистрация;
  • Във връзка с актуализирани препоръки на Комитетa по електронни съобщения към СЕРТ (ECC), касаещи радиочестотни ленти 22.0-23.6 GHz, 27.94-29.45 GHz, 31.8-33.4 GHz и 37.0-39.5 GHz, се добавя и възможност за използване на канално отстояние от 224 MHz. Тази промяна ще посрещне нуждите на лицата от висококапацитивни връзки на разстояния от 1 до 10 км;
  • С цел бъдещо управлявано споделено използване на спектъра в радиочестотна лента 24.5-26.5 GHz от мрежа от неподвижна радиослужба и от наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, ресурсът за мрежи от вида "точка към точка" се преразпределя;
  • Въведено е условие, съгласно което лицата, на които е предоставен спектър за мрежа от неподвижна радиослужба да могат да ползват предоставения им честотен ресурс и при условията на Правилата за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение чрез управлявано споделено използване;
  • Актуализирани са препоръки на ECC и на Международния съюз по далекосъобщения (ITU).

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 30.08.2021 г. на адрес: гр. София, ул. "Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.