Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение

С Решение № 244 от 15.07.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение.

В рамките на определения срок, в КРС постъпи едно становище от "Теленор България" ЕАД.

Постъпилите предложения са приети и отразени в проекта на Правилата, а за останалите са посочени мотиви за неприемането им.

Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение.