Търсене в сайта

С Решение № 237/08.07.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществени консултации на Анализ по чл. 53, ал. 2 от Закона за електронните съобщения на необходимостта от преразглеждане на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗЕС, приета с ПМС № 374/29.12.2011 г.

С Решение 237/08.07.2021 г.  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществени консултации на Анализ по чл. 53, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) на необходимостта от преразглеждане на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗЕС (Тарифата), приета с ПМС № 374/29.12.2011 г. 

Мотиви за изготвяне:

Съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗЕС комисията ежегодно извършва анализ на необходимостта от преразглеждане на тарифата за таксите и провежда обществени консултации по реда на чл. 37 от закона.

В съответствие с чл. 53, ал. 1 от ЗЕС Анализът включва преглед на административните такси, въз основа на който ще бъде предложен актуален размер на административната такса за контрол, съобразен и с резултата от проведените обществени консултации.

Предвижда се стимулиране използването на електронни услуги чрез увеличаване на отстъпката, валидна при подаване на документи по електронен път, както и възможност определен радиочестотен спектър да се използва въз основа на облекчен регистрационен режим. Услугата ще се предоставя изцяло електронно, чрез специално създадена платформа.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 09.08.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.