Търсене в сайта

С Решение № 233/01.07.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане по проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга

С Решение № 233/01.07.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга.

Мотиви за изготвяне на проекта:

Съгласно § 353, aл. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС, обн. ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г.), в срок до 6 месеца от влизането му в сила, подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с него.

 Съгласно чл. 201, ал. 1 от ЗЕС, КРС изготвя и приема правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална услуга (Правилата). С оглед на посоченото се изготви проект на посочените правила.

 В проекта на Правила са отчетени измененията в ЗЕС. С оглед променения обхват на задължението за предоставяне на универсалната услуга са регламентирани нови правила за изчисляване на нетните разходи за: услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение към обществена електронна съобщителна мрежа независимо от използваната технология; подходящ широколентов достъп до интернет в определено местоположение, чрез който могат да се поддържат определени услуги, предоставяне на услуги, за които са налице действащи задължения за предоставяне на универсална услуга и ценови пакети, определени в съответствие с методиката по чл. 195 от ЗЕС.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 09.08.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.