КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план.

Проектът е приет с Решение 226 от 24.06.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) при упражняване на своите правомощия съгласно чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), предлага проект на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план (Проекта).

Съдържанието на изготвения Проект е в съответствие с нормативните изисквания на чл. 134, ал. 4 от ЗЕС.

В Проекта са регламентирани следните нови моменти, отразяващи европейските изисквания за преносимост на номерата, въведени с Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения:

  • право на крайния ползвател да поиска компенсация от доставчиците при неспазване на задълженията за преносимост;
  • информиране на крайния ползвател по време на процеса на пренасяне и за правата му за компенсиране;
  • възможност за изрично договаряне на конкретна дата на преносимост в рамките на приложимия срок за преносимост;
  • запазване на правото за пренасяне на номер за срок от минимум един месец след прекратяване на договор от крайния ползвател;
  • отпадане на възможността на доставчиците да определят и да налагат на крайните ползватели заплащането на цени за пренасяне на номер;
  • осъществяване на пренасянето чрез предоставяне по ефира, когато е технически осъществимо, освен ако крайният ползвател е поискал друго;
  • възможност за крайният ползвател да заяви възстановяване на оставащия кредит, когато ползва предплатени услуги.

Очакваните резултати са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с последните изменения в Закона за електронните съобщения, както и гарантиране на правото на преносимост на крайните ползватели, които са сключили съответния договор (за предплатени или абонаментни услуги) с доставчик.

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, която предвижда, че националните регулаторни органи следва да могат да дават предписания за цялата процедура на смяна на доставчика и на пренасяне на номера, като вземат предвид националните разпоредби относно договорите и технологичните нововъведения.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 29.07.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко“ № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg