Търсене в сайта

С Решение № 221/17.06.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане за отмяна на част от задълженията за предоставяне на универсалната услуга

С Решение 221/17.06.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществено обсъждане на проект на решение за отмяна на задълженията за осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и осигуряване на телефонни справочни услуги, наложени като задължения за предоставяне на универсална услуга като част от услугите от обхвата на универсалната услуга.

Мотиви за изготвяне на проекта:

Съгласно § 356, изр. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС, обн. ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г.), в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона КРС преразглежда действащите задължения за осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и осигуряване на телефонни справочни услуги, наложени като задължения за предоставяне на универсална услуга като част от услугите от обхвата на универсалната услуга.

КРС извърши анализ и оценка на действащите задължения за осигуряване на посочените услуги, като достигна до заключението, че следва да отмени задължението за осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и осигуряване на телефонни справочни услуги като част от универсалната услуга, респективно да отмени наложеното на "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД  задължение за предоставяне на универсална услуга в тази част.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 22.07.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.