КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

Проектът е приет с Решение 205 от 27.05.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 133а и чл. 30, т. 9 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) при упражняване на своите правомощия съгласно чл. 133а от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), предлага проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (Наредба №1).

С предложените промени в Наредба № 1 терминологията в действащата наредба се привежда в съответствие с тази, използвана в ЗЕС. Досегашният термин „номера, адреси и имена” се заменя с „номерационни ресурси”,  терминът „телефонни услуги” се заменя с „услуги за гласови съобщения”, а „абонат” се заменя с „ползвател” или „краен ползвател”.

Въведена е нова разпоредба в чл. 3, ал. 2, с която в съответствие с чл. 132а, ал. 3 от ЗЕС се регламентира възможността за издаване на разрешения за ползване на номерационни ресурси на предприятия, различни от доставчици на електронни съобщителни мрежи или услуги.

В изпълнение на чл. 133, ал. 4 от ЗЕС, в новия член 16а от проекта обхватът от негеографски номера „430” - за достъп до услуги, при които се използва комуникация Машина - Машина (М2М) се определя за предоставяне на електронни съобщителни услуги, различни от междуличностни съобщителни услуги, на цялата територия на Европейския съюз.

Предложена е нова алинея 2 на чл. 4, отнасяща се до използване на номера от Националния номерационен план на Република България извън границите на страната.

Практиката от прилагането на действащата наредба е показала, че е необходимо прецизиране на някои от разпоредбите за вторично предоставяне на номера:

  • В член 43а, ал. 2 са предложени промени, с които се пояснява забраната за вторично предоставяне на номера от обхвати „90” и „118” на други предприятия.
  • В член 43б е прецизирано изискването, при вторично предоставяне номерата да се предоставят по групи. Конкретизирана е и информацията, която следва да бъде предоставяна на КРС при вторичното предоставяне на номера на други предприятия.

Актуализирано е задължително изискуемото съдържание на заявлението за резервиране на номера. Номерът на действащото разрешение и видът на електронните съобщения, за които е издадено разрешението, представляват служебно известна информация и не е задължително да се посочват. Справка за вписано обстоятелство, включително за актуалното седалище и адрес на управление може да се извърши само по Идентификационния код (ЕИК) на търговеца.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 02.07.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.