Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба.

Проектът е приет с Решение 206 на КРС от 27.05.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Проектът на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

В проекта са включени относимите разпоредби на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях, които се отменят с настоящия проект. Направени са и следните изменения и допълнения:

  • Изменени и допълнени са текстове в съответствие с изменението на ЗЕС, както и на решения и препоръки на Комитета по електронни съобщения (ЕСС);
  • С цел ефективно използване на радиочестотния спектър изискването за максимална мощност на изхода на стационарната станция е заменено с максимална ефективно излъчена мощност на базовата станция, като определените мощности са в зависимост от широчината на честотната лента на един канал;
  • Радиочестотни ленти 417.45-417.85 MHz и 427.45-427.85 MHz са определени за използване от широколентови PMR/PAMR мрежи в допълнение на досега определените;
  • Актуализирани са условията за използване на радиочестотен спектър от железопътно подвижно радио от следващо поколение и е определен допълнителен ресурс от 2х1.6 MHz в ленти 874.4-880 MHz и 919.4-925 MHz;
  • За мрежите от въздушна подвижна радиослужба са въведени допълнителни изисквания за максималната зона на обслужване с осигуряване на ефективно и без смущения използване на радиочестотния спектър;
  • Актуализирани са стандартите на Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI).

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 02.07.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.