КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване

Проектът е приет с Решение № 204 на КРС от 27.05.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Проектът на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

В проекта са включени разпоредби на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях, които ще бъдат отменени съгласно настоящия проект, като са направени редакционни изменения и допълнения, както с оглед прецизиране на текстовете от акта, така и съгласно действащата нормативна уредба и практиката на КРС.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 02.07.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.