Търсене в сайта

Публична версия на доклад за констатации в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка № 03-08-39/25.08.2020 г. с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2018 финансова година