Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби.

Проектът е приет с Решение 150 на КРС от 15.04.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 66а от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Проектът на Решение за приемане на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 66а от Закона за електронните съобщения.

В проекта са включени разпоредбите на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби и съоръженията, свързани с тях, които се отменят с настоящия проект на Решение, като са направени следните изменения и допълнения:

  • допълнени са условия за работа на електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби със спътникови системи, които не са приключили процедурите по координация и регистрация пред Международния съюз по далекосъобщения (МСД);
  • допълнени са условия за взаимодействие със заинтересованите предприятия при провеждане на международната координация и регистрация на електронните съобщителни мрежи от спътникови радиослужби;
  • отпада описанието на Правила за международна координация и нотификация при осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужба (Приложение 2 към Техническите изисквания), като е направено изменение на чл. 6 от Правилата (стар чл. 7 от Техническите изисквания);
  • направени са и редакционни изменения, с оглед прецизиране на текстовете, свързани с действащата нормативна уредба.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 20.05.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg