Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация.

Проектът е приет с Решение 151 на КРС от 15.04.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 66а от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Проектът на Решение за приемане на Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 66а от Закона за електронните съобщения.

Правилата за използване на радиочестотния спектър след регистрация съдържат текстове отнасящи се до:

  • допустимите радиочестотни ленти и честотни разпределения, отнасящи се за електронните съобщителни мрежи, които ползват радиочестотен спектър след регистрация;
  • съдържание на регистъра – технически параметри, идентификационни данни на регистрираните лица и срок за ползване на радиочестотния спектър;
  • ред за осъществяване на електронни съобщения след регистрация – подаване на заявление, проверка за техническата осъществимост на исканата свързаност с наличните мрежи в регистъра, отстраняване на неточности по заявлението, срокове за удовлетворяване на заявлението;
  • видовете такси, които се дължат от лицата;
  • ред за вписване в регистър, прекратяване на регистрация и отказ от регистрация;
  • ред за решаване на спорове между лица, ползващи радиочестотен спектър след регистрация.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 20.05.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.