Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги.

Проектът е приет с Решение 149 на КРС от 15.04.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 66а от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Проектът на Решение за приемане на Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 66а от Закона за електронните съобщения.

В проекта са включени разпоредбите на Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, които се отменят с настоящия проект на Решение. В допълнение са въведени разпоредбите на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/667 на Комисията от 6 май 2020 година за изменение на Решение 2012/688/ЕС във връзка с актуализиране на съответните технически условия, приложими за радиочестотните ленти 1920-1980 MHz и 2110-2170 MHz. По този начин се създават условия за ползване на тези ленти за наземни безжични системи от следващото поколение (5G). Направени са и редакционни изменения, с оглед прецизиране на текстовете, свързани с действащата нормативна уредба.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 20.05.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.