Търсене в сайта

КРС прие резултатите от обществените консултации по обявено намерение за предоставяне на радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz

С Решение № 22 от 21.01.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведените обществени консултации относно обявено намерение за ограничаване на броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги с национално покритие.

В рамките на определения срок, в КРС постъпиха писма от „А1 България“ ЕАД, „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, „Теленор България” ЕАД и „Ти Ком“ АД, „Мобилни алтернативни комуникации“ АД и Сдружение „Браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори“.

Внесените становища са обобщени в таблица с резултати от проведените обществени консултации относно обявено намерение за ограничаване на броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz, приложение към Решение № 22/21.01.2021 г. на КРС.