Търсене в сайта

Прекратяване на административно производство, открито с т. II от Решение № 408 от 3.12.2020 г.

С Решение № 432 от 21.12.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията прекратява административно производство, открито с т. II от Решение № 408 от 03.12.2020 г., относно обявeно намерение за ограничаване на броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие, за три разрешения за ползване на ленти 3430-3500 MHz, 3500-3600 MHz и 3700-3800 MHz.