Търсене в сайта

Прекратяване на административно производство, открито с т. I от Решение № 408 от 3.12.2020 г.

С Решение № 431 от 21.12.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията прекратява административно производство, открито с т. I от Решение № 408 от 03.12.2020 г., относно обявено намерение за издаване на разрешение в обхват 3.6 GHz за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги с национално покритие  (режим на работа TDD) в лента 3600-3700 MHz, общо 100 MHz, стартирано  по инициатива на „А1 България“ ЕАД.