Търсене в сайта

КРС с Решение № 408 от 03.12.2020 г. обявява намерение за предоставяне на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz

На основание чл. 91, ал. 1 от Закона за електронните съобщения с Решение № 408 от 03.12.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение да издаде разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги, с национално покритие, с което да предостави за ползване в режим на работа TDD радиочестотна лента 3600-3700 MHz (100 MHz). Разрешението ще бъде технологично неутрално и ще дава право на предприятието да експлоатира и 5G мрежа.

Предприятията, на които ще бъдат издадени разрешения са длъжни да спазват Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги, както и разпоредбите на приложимите подзаконови актове.

Условия, които КРС ще включи в разрешението за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz в лента 3600-3700 MHz (100 MHz).

Териториален обхват:

Разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz ще бъде издадено за територията на Република България с оглед осигуряване на възможност за надграждане и развитие на съществуващите мрежи на действащите предприятия.

 Продължителност на разрешението в години – срокът на действие на разрешението за ползване на радиочестотен спектър ще бъде 20 години.

Условия за осигуряване на ефективното и ефикасното ползване на радиочестотния спектър

Етапи и срокове за изграждане на мрежата и за осигуряване на покритие:

Разрешенията ще бъдат технологично неутрални по отношение на предоставяната услуга и използваната технология, като ще бъдат наложени следните изисквания за покритие:

  • до 2 години от датата на влизане в сила на разрешението - осигуряване на покритие по население не по-малко от 95 % на градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора с минимална скорост на сваляне на данни не по-малко от 100 Mbps и максимално двупосочно времезакъснение до 10 ms на краен потребител.
  • до 5 години от датата на влизане в сила на разрешението осигуряване на покритие по население не по-малко от:
    • 90 % в населените места с бр. жители по-голям от 30 000 (и по-малък от 100 000 жители) с минимална скорост на сваляне на данни не по-малко от 50 Mbps и максимално двупосочно времезакъснение до 20 ms на краен потребител.
    • 70 % на територията на цялата страна с минимална скорост на сваляне на данни не по-малко от 30 Mbps и максимално двупосочно времезакъснение до 20 ms на краен потребител.

За изпълнение на тези условия предприятието може да ползва всеки радиочестотен спектър, който е предоставен.

Предприятията следва да поддържат постигнатото мрежово покритие.

Лицата, които желаят да подадат заявления за предоставяне на  радиочестотна лента 3600-3700 MHz (режим на работа TDD), могат да подават заявления лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в деловодството на КРС или по пощата с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, в срок до 29.12.2020 г.