Търсене в сайта

Публична версия на доклад за констатации в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка № 03-08-120/20.12.2019 г. с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 и 2017 финансови години