Търсене в сайта

С Решение № 296 от 13.08.2020 г., КРС откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях

 
КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова  и съоръженията, свързани с тях.
 
Проектът е приет с Решение № 296 на КРС от 13.08.2020 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.
 
Мотиви за изготвяне на проекта
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 16.09.2020 г. на адрес:
гр. София, ул. „Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg