Търсене в сайта

С Решение № 215/18.06.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи (пазар 1 от Препоръка 2014/710/EC)

С Решение № 215 от 18.06.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение, с което определя съответния пазар на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи (пазар 1 от Препоръка 2014/710/EC) след проведена процедура за обществено обсъждане, открита с Решение № 103/12.03.2020 г. на КРС.

КРС е направила анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определени са предприятия със значително въздействие върху съответния пазар и са наложени специфични задължения.

В проекта на решение са отразени постъпилите становища на заинтересованите лица в процедурата за обществено обсъждане, открита с Решение № 103/12.03.2020 г. на КРС.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 151, ал. 5 от ЗЕС, проектът на решение се изпраща на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.