Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция І. Пълно автокаско на 33 бр. МПС; Позиция ІІ. Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Позиция ІІІ. Застраховане на сградите на КРС; Позиция ІV. Застраховане на служителите на КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА с групова рискова застраховка срещу злополука и застраховка „Живот” за 2021 г.; Позиция V. Застраховка „Гражданска отговорност” на 33 бр. МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС

Договор с изх. № 03-08-33/13.08.2020 г., сключен между КРС и „ЗД ЕВРОИНС” АД, с предмет: „Застраховка „Гражданска отговорност” на 33 бр. МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС”.

Договор с изх. № 03-08-50/18.09.2020 г., сключен между КРС и „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ”“ АД, с предмет: Застраховане на служителите на Комисия за регулиране на съобщенията с групова рискова застраховка срещу злополука и застраховка „живот” за 2021 г.”

Договор с изх. № 03-08-53/21.09.2020 г., сключен между КРС и „ЗД „ОЗОК-ИНС”“ АД, с предмет: „Пълно автокаско на 33 бр. МПС”.

Договор с изх. № 03-08-54/21.09.2020 г., сключен между КРС и „ЗД „ОЗОК ИНС”“ АД, с предмет: „Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС”.

Договор с изх. № 03-08-55/21.09.2020 г. сключен между КРС и „ЗД „ОЗОК ИНС”“ АД, с предмет: „Застраховане на сградите на КРС”.

(Публикувано на 12.10.2020 г.)

Протокол от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция І. Пълно автокаско на 33 бр. МПС; Позиция ІІ. Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Позиция ІІІ. Застраховане на сградите на КРС; Позиция ІV. Застраховане на служителите на Комисия за регулиране на съобщенията с групова рискова застраховка срещу злополука и застраховка „живот” за 2021 г.; Позиция V. Застраховка „Гражданска отговорност” на 33 бр. МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС.

(Публикувано на 31.07.2020 г.)

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки КРС удължава срока за получаване на оферти по

Позиция І. Пълно автокаско на 33 бр. МПС;

Позиция ІІ. Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС;

Позиция ІІІ. Застраховане на сградите на КРС от поръчка с предмет: „Застраховка на имущество и служители на КРС при пет самостоятелно обособени позиции”.

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на КРС, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

Крайният срок за подаване на оферти по Позиции I, II и III се удължава до 02.07.2020 г.

Публичното отваряне на офертите по позиции I, II и III ще се състои на 03.07.2020 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

За допълнителна информация се обръщайте към:

Красимир Василев  –  КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6, тел.: 02/ 949 2776; e-mail: kvassilev@crc.bg

(Публикувано на 29.06.2020 г.)

 

Обява

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 24.06.2020 г., 17:30 часа.

Отварянето на офертите ще се извърши на 25.06.2020 г. от 16:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано в Профил на купувача на 10.06.2020 г.