Документация за участие в процедура с предмет: „Хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията в гр. София

(Публикувано на 25.08.2020 г.)
 
(Публикувано на 17.07.2020 г.)
 
На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, КРС удължава срока за получаване на оферти по поръчка: „Хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията в гр. София”. Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на КРС, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
Крайният срок за подаване на оферти се удължава до 29.06.2020 г., 17:30 часа.
Публичното отваряне на офертите ще се състои на 30.06.2020 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
 (Публикувано на 23.06.2020 г.)
 
 (Публикувано на 12.06.2020 г.)
 
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Й. В. Гурко“ № 6.
Крайният срок за подаване на оферти е 19.06.2020 г.
Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 22.06.2020 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6.“
 (Публикувана на 05.06.2020 г.)