Покана за участие в поръчка с предмет: „Доставка на топлоенергия за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София”

 

(Договорът е публикуван в профилa на купувача на 16.10.2020 г.)

Протокол от дейността на комисията по разглеждане и оценка на постъпила оферта за избор на изпълнител по поръчка с предмет: „Доставка на топлоенергия за административна сграда с топлоносител за гореща вода, находяща се на бул. „Шипченски проход № 69“, гр. София

(Протоколът е публикуван в профилa на купувача на 14.07.2020 г.)

Покана по реда на чл. 191 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на топлоенергия за административна сграда с топлоносител за гореща вода, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София”

Срокът за подаване на оферти е до 29.06.2020  г.

Публичното отваряне на оферти ще се извърши в 14:30 часа. на 30.06.2020 г. 

(Поканата е публикувана в профилa на купувача на 05.06.2020 г.)