Обява за събиране на оферти по поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за нуждите на КРС

 Договор с изх. № 03-08-36/21.08.2020 г. сключен между КРС и „ПЛЕСИО ” ЕАД;

Договор с изх. № 03-08-37/21.08.2020 г. сключен между КРС и „РОНОС ” ООД;

Договор с изх. № 03-08-35/21.08.2020 г. сключен между КРС и „РОНОС” ООД; 

Договор с изх. № 03-08-42/28.08.2020 г. сключен между КРС и КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА ” .

 ( Договорите са публикувани в профила на купувача на 11.09.2020 г.)

Протокол от дейността на комисията по поръчка с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция № 1: Доставка на копирна хартия; Позиция № 2: Доставка на канцеларски материали; Позиция № 3: Доставка на консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; Позиция № 4: Доставка на канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за нуждите на КРС

 

 (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 24.07.2020 г.)

 

Обява

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 15.06.2020 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 16.06.2020 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.“

(Публикувано в Профила на купувача на 29.05.2020 г.)