Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 239 от 20.03.2009 г., обяви намерение да проведе конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез три национални електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, съобразно Втория етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България (Плана), приет от Министерския съвет

      Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 239 от 20.03.2009 г., обяви намерение да проведе конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез три национални електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, съобразно Втория етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България (Плана), приет от Министерския съвет
Съобщение по чл. 90, ал. 2 от Закона за електронните съобщения

_____________________________________________________________________________________________________________________________


Заинтересованите лица могат да подадат намерения
в срок до 3 април 2009 г. на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията