Търсене в сайта

С Решение № 157 от 09.04.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата по обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях

   
      С Решение № 157 от 09.04.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях. По време на общественото обсъждане са постъпили становища от АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ и „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД .
      Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях, изменен и допълнен с Решение № 158 от 09.04.2020 г. , е публикуван в раздел „Практическа информация”.
 
       Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях.”