Търсене в сайта

С решение № 153 от 9 април 2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване

С решение № 153 от 9 април 2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване. По време на общественото обсъждане постъпи становище от „Български пощи“ ЕАД.

Таблица с постъпилите бележки и позицията на КРС по проект на решение за изменение и допълнение на Нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване.