Търсене в сайта

С решение № 140 от 2 април 2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение на Методика за определяне на достъпността на цената на универсалната пощенска услуга

С решение № 140 от 2 април 2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение на Методика за определяне на достъпността на цената на универсалната пощенска услуга. По време на общественото обсъждане постъпи становище от „Български пощи“ ЕАД.

Таблица с постъпилите бележки и позицията на КРС по проекта на Методика за определяне на достъпността на цената на универсалната пощенска услуга.