Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
               Проектът е приет с Решение № 192 на КРС от 10 март 2009 г.  и е разработен във връзка с разпоредбите на § 5, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за електронните съобщения.
               КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 10 април 2009 г., на адрес: гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на адрес в Интернет: info@crc.bg.