Технологична оценка на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди

Договор с изх. № 03-08-40/ 25.08.2020 г. с предмет: „Технологична оценка на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди“.

(Публикувано на 12.10.2020 г.)

Протокол от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Технологична оценка на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди“

(Публикувано на 24.07.2020 г.)

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Технологична оценка на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди“ е удължен до 27.05.2020 г., 17:30 часа.

 Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 28.05.2020 г. от 9:30 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 21.05.2020 г.)

На основание § 18 във връзка с § 13 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ. бр. 34 от 09.04.2020 г.) и във връзка с Методически указания Рег. №№ МУ-4/09.04.2020 г. и МУ-7/22.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки, срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Технологична оценка на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди” е удължен до 18.05.2020 г., 17:30 часа.

Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 19.05.2020 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 23.04.2020 г.)

ОБЯВА

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6. Крайният срок за подаване на оферти е 13 април 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите ще бъде на 14 април 2020 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

(Публикувано на 20.03.2020 г.)